Skip to main content

Digitala lås i framtidens bostäder

I framtidens bostäder kommer digitala lås att spela en avgörande roll för att skapa säkerhet, bekvämlighet och effektivitet. Genom att integrera avancerad teknologi i låshusen förändras inte bara sättet vi låser och låser upp våra hem på, utan också hur vi kan effektivisera delning av tillträde med vänner, släktingar eller hantverkare.

Vad är fördelarna med digitala lås?

I takt med att vi steg för steg närmar oss en mer digitaliserad värld blir konventionella nycklar allt mer förlegade. Framtida bostäder kommer istället att omfamna digitala lås med öppna armar, vilket inte bara höjer säkerhetsnivån utan också revolutionerar vår boendemiljö på flera sätt.

En av de mest påtagliga förändringarna är den smidighet och bekvämlighet som digitala lås erbjuder. Glömt dina nycklar? Inga problem. Med ett digitalt lås kan du låsa upp din dörr genom en enkel knapptryckning på din mobiltelefon. Detta eliminerar den ständiga oro många känner över att förlora eller glömma nycklar och ger en känsla av frihet och lätthet.

Kontrollera låset från remote

Du sitter på din arbetsplats och ska släppa in en hantverkare, inte heller det något bekymmer. En enkel knapptryckning via mobiltelefonen ger hantverkaren ett tidsbegränsat tillträde där låset och dörrens status loggas för framtida historik.

Digitala lås är en del av smarta hem

Men det handlar inte bara om bekvämlighet; digitala lås öppnar upp för en helt ny nivå av säkerhet. Genom avancerad kryptering blir det betydligt svårare för obehöriga att ta sig in i bostaden. Inte bara det, utan digitala lås kan också integreras med smarta hem-system för att övervaka och rapportera eventuella intrångsförsök i realtid, vilket ger ökad trygghet och kontroll för bostadsägarna.

Den teknologiska utvecklingen stoppar inte där. Med framväxten av Internet of Things (IoT) kan digitala lås integreras med andra smarta enheter i hemmet, vilket möjliggör förändringar och anpassningar baserade på användarens preferenser och rutiner. Dörrar kan låsas automatiskt när du lämnar huset eller öppnas när du närmar dig, allt styrt av din smartphone eller till och med din röst via en virtuell assistent.

Framtidens bostäder kommer också att omfamna hållbarhet och energieffektivitet, och digitala lås spelar en roll även här. Genom att integrera låsen med energihanteringssystem kan bostadsägare optimera användningen av värme, belysning och andra resurser baserat på närvaro och aktivitet i hemmet, vilket minskar onödig energiförbrukning – bra för miljön och plånboken.

Sammanfattningsvis kommer digitala lås att förändra framtidens bostäder genom att erbjuda enastående bekvämlighet, förbättrad säkerhet, smart integration med andra hemteknologier och en ökad fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Dessa lås representerar inte bara en teknologisk evolution utan också en förändring i hur vi uppfattar och interagerar med våra hem, vilket skapar en mer anpassningsbar, säker och hållbar boendemiljö för framtida generationer.

Vilka digitala lås erbjuder vi?

SAFETRON 3600 är ett digitalt lås som är anpassat för framtidens lägenhetsdörrar. Låset är motoriserat, d.v.s. den avancerade hakregeln förflyttas blixtsnabbt via en inbyggd motor – men kan fortfarande alltid låsas in och ut via nyckel eller vredet på insidan.

Gå till SAFETRON 3600

Se vårt videoreportage från Nordbyggmässan 2024 där vi tittar på framtidens digitala lägenhetsdörr med SAFETRON 3600:

Dörrautomatik

Dörrautomatiker, eller automatiska dörrsystem, har blivit en allt vanligare syn både i samhället och på arbetsplatser, inte bara i Skandinavien utan också i hela världen. Deras användning är inte bara en bekvämlighet utan också ett nödvändigt inslag för att säkerställa tillgänglighet, effektivitet och säkerhet på platser där människor rör sig.

Vad är en dörrautomatik?

En dörrautomatik är en maskin som används för att automatisera öppnings- och stängningsprocessen av dörrar. Dessa system är utformade för att öppna eller stänga dörrar automatiskt när de detekterar närvaro, oftast genom sensorer eller knappar. Dörrautomatik kan användas på olika typer av dörrar, både inner- och ytterdörrar, och de är designade för att möta olika behov och krav som tillgänglighet, säkerhet och energieffektivitet.

Grundkomponenten i en dörrautomatik är en mekanism som styr dörröppningen och stängningen, vilken kan vara pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk beroende på systemets konstruktion och användningsområde.

Tillgänglighet för alla

Dörrautomatik är särskilt användbar på platser med hög trafik eller där tillgängligheten är väsentlig, såsom i offentliga byggnader, sjukhus, köpcentra, hotell och andra kommersiella eller institutionella miljöer.

Tillgänglighet är en central aspekt av samhällen och arbetsplatser idag. Dörrautomatiker möjliggör enklare tillträde för personer med funktionsnedsättningar, äldre personer och andra som kan ha svårt att öppna och stänga traditionella dörrar. Genom att eliminera behovet av att fysiskt trycka eller dra i en dörr kan dörrautomatiker göra platser tillgängliga för en bredare och mer mångsidig publik.

Säkerhet och trygghet

En annan viktig aspekt av dörrautomatiker är deras roll i att säkerställa säkerheten och tryggheten för människor på platser där de används. Genom att erbjuda en kontrollerad öppnings- och stängningsmekanism minskar automatiska dörrar risken för att dörrar står öppna och utgör en säkerhetsrisk. Dessutom kan dörrautomatiker integreras med säkerhetssystem för att övervaka och reglera tillträde till vissa områden, vilket är särskilt viktigt på arbetsplatser där säkerhet är av yttersta vikt.

Hur samverkar dörrautomatiker och elektroniska lås?

Dörrautomatiker och elektroniska lås kan samverka för att möjliggöra kontrollerat tillträde till byggnader eller specifika områden. Elektroniska lås kan kombineras med dörrautomatik för att styra öppning och stängning av dörrar, där användare kan behöva autentisera sig med godkända autentiseringsmedel såsom nyckelkort, kod eller biometrisk identifiering för att låsa upp dörren innan dörrautomatiken tillåter passage.

Genom denna integration kan elektroniska lås och dörrautomatiker samarbeta för att förbättra säkerheten i en byggnad. Till exempel kan en dörrautomatik vara kopplad till ett säkerhetssystem som övervakar dörrstatus. Om det upptäcks en obehörig öppning av dörren kan systemet utlösa ett larm eller notifiera säkerhetspersonal för att ingripa.

Lämpliga elektriska lås med dörrautomatiker

I vårt sortiment finns flera elektroniska lås som är anpassade för att fungera med dörrautomatiker, dessa är markerade med denna ikon på respektive produktsida.

Samtliga av våra elslutbleck är kompatibla med dörrautomatiker, så även eltryckeslåset SAFETRON SL630 och motorlåset SAFETRON 6500.

Effektivitet och smidighet

På arbetsplatser där det finns en hög trafik av människor kan dörrautomatiker bidra till att öka effektiviteten och smidigheten. Genom att automatiskt öppna och stänga dörrar minskar tiden som spenderas på att vänta på att dörrar ska öppnas eller att försöka navigera genom trånga utrymmen. Detta frigör tid och energi som annars skulle kunna användas mer produktivt, vilket är särskilt viktigt på platser där snabb rörelse är avgörande, såsom i sjukhus, köpcentra eller flygplatser.

Hänsyn till Arbetsplatsens Utformning (AFS 2020:1)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det viktigt att ta hänsyn till arbetsplatsens utformning vid tillämpandet av dörrautomatiker. Detta inkluderar att använda automatiska dörrar på lämpliga platser för att underlätta arbetsflödet och säkerställa att de inte utgör en hindring eller risk för arbetsmiljön. Dessutom bör dörrautomatiker vara utformade och installerade med hänsyn till användarnas behov och förmågor för att säkerställa en säker och bekväm passage för alla.

CE-märkning av dörrautomatiker

Som tidigare nämnt definieras en dörrautomatik som en maskin och de faller därför under Maskindirektivet. En icke-installerad dörrautomatik är en delvis fullbordad maskin som efter installation tillsammans med dörr blir just en maskin. I och med detta utgör installatören den sista delen av tillverkningen av maskinen och därför faller också CE-märkningsansvaret på installatören. Därför är det av absolut största vikt att installatören av dörrautomatiken är noga insatt i de krav och regler som gäller för maskindrivna dörrar men också vilken dokumentation som måste efterlämnas vid överlämningen av dörrmiljön.

Det grundläggande syftet med dessa krav och regler är att skapa trygga dörrmiljöer där det inte föreligger någon klämrisk för människor och i synnerhet barn men också att maskindrivna dörrar inte ska kunna skada personer som har förhöjd risk för allvarliga fallskador.

Vid brister i CE-märkningen kan sanktionsavgifter tillämpas vilket snabbt kan ackumuleras till stora summor. 

Läs gärna med på Boverkets hemsida.