Skip to main content
|

Dörrautomatik

Dörrautomatiker, eller automatiska dörrsystem, har blivit en allt vanligare syn både i samhället och på arbetsplatser, inte bara i Skandinavien utan också i hela världen. Deras användning är inte bara en bekvämlighet utan också ett nödvändigt inslag för att säkerställa tillgänglighet, effektivitet och säkerhet på platser där människor rör sig.

Vad är en dörrautomatik?

En dörrautomatik är en maskin som används för att automatisera öppnings- och stängningsprocessen av dörrar. Dessa system är utformade för att öppna eller stänga dörrar automatiskt när de detekterar närvaro, oftast genom sensorer eller knappar. Dörrautomatik kan användas på olika typer av dörrar, både inner- och ytterdörrar, och de är designade för att möta olika behov och krav som tillgänglighet, säkerhet och energieffektivitet.

Grundkomponenten i en dörrautomatik är en mekanism som styr dörröppningen och stängningen, vilken kan vara pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk beroende på systemets konstruktion och användningsområde.

Tillgänglighet för alla

Dörrautomatik är särskilt användbar på platser med hög trafik eller där tillgängligheten är väsentlig, såsom i offentliga byggnader, sjukhus, köpcentra, hotell och andra kommersiella eller institutionella miljöer.

Tillgänglighet är en central aspekt av samhällen och arbetsplatser idag. Dörrautomatiker möjliggör enklare tillträde för personer med funktionsnedsättningar, äldre personer och andra som kan ha svårt att öppna och stänga traditionella dörrar. Genom att eliminera behovet av att fysiskt trycka eller dra i en dörr kan dörrautomatiker göra platser tillgängliga för en bredare och mer mångsidig publik.

Säkerhet och trygghet

En annan viktig aspekt av dörrautomatiker är deras roll i att säkerställa säkerheten och tryggheten för människor på platser där de används. Genom att erbjuda en kontrollerad öppnings- och stängningsmekanism minskar automatiska dörrar risken för att dörrar står öppna och utgör en säkerhetsrisk. Dessutom kan dörrautomatiker integreras med säkerhetssystem för att övervaka och reglera tillträde till vissa områden, vilket är särskilt viktigt på arbetsplatser där säkerhet är av yttersta vikt.

Hur samverkar dörrautomatiker och elektroniska lås?

Dörrautomatiker och elektroniska lås kan samverka för att möjliggöra kontrollerat tillträde till byggnader eller specifika områden. Elektroniska lås kan kombineras med dörrautomatik för att styra öppning och stängning av dörrar, där användare kan behöva autentisera sig med godkända autentiseringsmedel såsom nyckelkort, kod eller biometrisk identifiering för att låsa upp dörren innan dörrautomatiken tillåter passage.

Genom denna integration kan elektroniska lås och dörrautomatiker samarbeta för att förbättra säkerheten i en byggnad. Till exempel kan en dörrautomatik vara kopplad till ett säkerhetssystem som övervakar dörrstatus. Om det upptäcks en obehörig öppning av dörren kan systemet utlösa ett larm eller notifiera säkerhetspersonal för att ingripa.

Lämpliga elektriska lås med dörrautomatiker

I vårt sortiment finns flera elektroniska lås som är anpassade för att fungera med dörrautomatiker, dessa är markerade med denna ikon på respektive produktsida.

Samtliga av våra elslutbleck är kompatibla med dörrautomatiker, så även eltryckeslåset SAFETRON SL630 och motorlåset SAFETRON 6500.

Effektivitet och smidighet

På arbetsplatser där det finns en hög trafik av människor kan dörrautomatiker bidra till att öka effektiviteten och smidigheten. Genom att automatiskt öppna och stänga dörrar minskar tiden som spenderas på att vänta på att dörrar ska öppnas eller att försöka navigera genom trånga utrymmen. Detta frigör tid och energi som annars skulle kunna användas mer produktivt, vilket är särskilt viktigt på platser där snabb rörelse är avgörande, såsom i sjukhus, köpcentra eller flygplatser.

Hänsyn till Arbetsplatsens Utformning (AFS 2020:1)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det viktigt att ta hänsyn till arbetsplatsens utformning vid tillämpandet av dörrautomatiker. Detta inkluderar att använda automatiska dörrar på lämpliga platser för att underlätta arbetsflödet och säkerställa att de inte utgör en hindring eller risk för arbetsmiljön. Dessutom bör dörrautomatiker vara utformade och installerade med hänsyn till användarnas behov och förmågor för att säkerställa en säker och bekväm passage för alla.

CE-märkning av dörrautomatiker

Som tidigare nämnt definieras en dörrautomatik som en maskin och de faller därför under Maskindirektivet. En icke-installerad dörrautomatik är en delvis fullbordad maskin som efter installation tillsammans med dörr blir just en maskin. I och med detta utgör installatören den sista delen av tillverkningen av maskinen och därför faller också CE-märkningsansvaret på installatören. Därför är det av absolut största vikt att installatören av dörrautomatiken är noga insatt i de krav och regler som gäller för maskindrivna dörrar men också vilken dokumentation som måste efterlämnas vid överlämningen av dörrmiljön.

Det grundläggande syftet med dessa krav och regler är att skapa trygga dörrmiljöer där det inte föreligger någon klämrisk för människor och i synnerhet barn men också att maskindrivna dörrar inte ska kunna skada personer som har förhöjd risk för allvarliga fallskador.

Vid brister i CE-märkningen kan sanktionsavgifter tillämpas vilket snabbt kan ackumuleras till stora summor. 

Läs gärna med på Boverkets hemsida.

Inspiration och guider